Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania ze Specjalistą ds. obsługi projektu (dogodne dla osoby z niepełnosprawnościami). Specjalista będzie docierał indywidualnie do miejsc zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia danej grupy szkoleniowej.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

  • Status osoby z niepełnosprawnościami
  • Zamieszkiwanie województwa lubelskiego

Kryteria dodatkowych punktów:

  • osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy) - 1 pkt.
  • osoby zamieszkujące tereny gmin o większym wskaźniku ubóstwa niż średnia dla województwa lubelskiego - 5 pkt.
  • osoby z doświadczeniem zawodowym w przedziale do 5 lat - 10 pkt., od 5 do 10 lat – 5 pkt, powyżej 10 lat – 2 pkt.

 

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

II ETAP- rozmowy rekrutacyjne z psychologiem i doradcą zawodowym (1h/osoba, w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów i wyboru najbardziej potrzebujących. Za rozmowę można zdobyć dodatkowe od 0 do 10 pkt)

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telef./mailowo lub listownie. Rezygnacja nastąpi przez złożenie oświadczenia lub nieuzyskania 80% obecności na którejś z usług, w takim przypadku osoba będzie wykreślona z listy Uczestników Projektu, (wyjątek: godz. usprawiedliwione z przyczyn niezależnych od Uczestnika). W przypadku rezygnacji lub wykreślenia danej osoby będzie rekrutowana do udziału w projekcie osoba o tej samej płci z 1 miejsca na liście rezerwowej.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Oświadczenie dla przewoźnika

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku
 
UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zgłoszeniowego online

>>>Formularz online<<<

Script logo