Usługi

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa Uczestnika Projektu z tworzeniem IPD(4 godziny/osoba) – usługa ma na celu analizę indywidualnego problemu uczestników w szczególnie trudnej sytuacji, celem dostosowania oferty projektu do specyficznych oczekiwań i wymogów uczestników projektu. Spotkanie indywidualne z doradcą/czynią zawodowym pozwoli określić profil kompetencji uczestnika projektu oraz zdiagnozowanie ewentualnej bariery dla każdego uczestnika projektu.

2. Blok miękkich kompetencji społecznych. Każdy z uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

 • Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych (6h/osoba), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: nabycie podstawowych umiejętności społecznych w tym umiejętności skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, współpracy, motywowania do podjęcia zmian w życiu itp.
 • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych (48h na grupę/13 osób w grupie), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej itp.

3. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników w grupie odbędzie wymienione poniżej spotkanie:

 • Warsztat zawodowych kompetencji interpersonalnych (13 osób w grupie/18h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: poznanie siebie samego i swoich potrzeb, kształtowanie umiejętności formułowania celów życiowych i zawodowych, budowanie poczucia własnej wartości itp.
 • Rynek pracy i warsztat edukacyjny (13 osób w grupie/12h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: poruszanie się po rynku pracy, pisanie CV, budowanie kluczowych zasobów takich jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności społeczne, wiedza i inteligencja emocjonalna. Będą poruszane też następujące tematy z zakresu równości płci: wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe i społeczne kobiet i mężczyzn.
 • Warsztat autoprezentacji (13 osób w grupie/12h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: podniesienie umiejętności interpersonalnych uczestnika projektu w zakresie tworzenia własnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjne, uświadomienie roli jaką pełni autoprezentacja, uzyskanie wiedzy dotyczącej technik autoprezentacyjnych itp.

4. Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

 • Grafika komputerowa (1 gr, 120h/grupa), przykładowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia: podstawy grafiki komputerowej, tworzenie i edycja obrazów rastrowych, wektorowych itp.
 • Programowanie serwisów www (1gr, 120h/grupa), przykładowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia: podstawy tworzenia grafiki www, HTML, w którym tworzone są strony internetowe, CSS, PHP, Java Script itp.
 • Inne szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych Uczestników

5. Staże zawodowe (3 miesiące lub 4 miesiące/osoba) – każdy z 78 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne lub czteromiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

6. Indywidualne pośrednictwo pracy (6h/osoba) – Celem jest wsparcie w zakresie wyboru zawodu, planowania rozwoju kariery zawodowej i poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i towarzyszyło każdej formie aktywizacji uczestnika projektu i monitorowało jej postępy w poszukiwaniu pracy.

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe (do 8,54 zł brutto brutto/h)1
 • stypendium stażowe (1850 zł brutto brutto/miesiąc)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
 • materiały dydaktyczne (podręcznik).
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich

 

1Stawka stypendium szkoleniowego w podanej wysokości przewidziana jest w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia i jest ubezpieczony przez Realizatora Projektu. W przypadku zaś posiadania przez Uczestnika Projektu innego tytułu do ubezpieczenia stawka stypendium szkoleniowego za każdą odbytą godzinę szkolenia wynosi 6,65 zł brutto.

Script logo