O projekcie

 

Projekt "Rozwiń Skrzydła” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 78 (47 Kobiet, 31 Mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 30.06.2019 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

• osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy)

• osoby zamieszkujące tereny gmin o większym wskaźniku ubóstwa niż średnia dla województwa lubelskiego

• osoby z doświadczeniem zawodowym do 5 lat

 

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 63 osoby

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 48 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  18

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Script logo